۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
مدير درمان

نام : بلقيس

نام خانوادگي: پاد

تحصيلات : تخصص اعصاب و روان 

سمت  : مدير درمان


شرح وظايف مدير درمان دانشگاه:


1- نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستوالعمل هاي وزارت متبوع در مؤسسات درماني تابعه

2-مطالعه و بررسي وبرنامه ريزي در مورد بالاترين سطح كمي و كيفي ارائه خدمات درماني به اقشار مختلف جامعه.

3-شركت در برنامه هاي آموزشي و مطالعه آخرين تحقيقات پزشكي مربوط در حد امكان.

4-ارائه پيشنهاد و اجراي طرحهاي خاص به منظور تسريع،درمان بيماران سرپايي و بستري در واحدهاي تابعه و بخش خصوصي.

5-برنامه ريزي جهت توسعه مراكز درماني در راستاي نظام سطح بندي خدمات درماني كشور .

6-نظارت و رسيدگي برامور موسسات درماني تابعه دانشگاه اعم از بيمارستانها و مؤسسات توانبخشي و مراكز درماني بخش خصوصي و خيريه و تجزيه و تحليل و ارزيابي فعاليتهاي آنان.

7-نظارت بر رعايت تعرفه هاي مصوب در مراكز درماني دولتي و خصوصي و ارائه پيشنهاد به مسئولين مافوق در مورد واقعي نمودن تعرفه ها.

8-برنامه ريزي لازم جهت افزايش درآمد و كاهش هزينه مراكز درماني تابعه.

9-ارائه پيشنهادات لازم در خصوص نحوه مديريت مراكز درماني تابعه و برنامه ريزي جهت حل مشكلات آنها .

10-تهيه مقالات علمي وانتشار آنها در مجلات مختلف پزشكي و علمي و معرفي آنها در سمينارها و كنفرانسهاي مربوط.

11-نظارت بر حسن اجراي تامين و توزيع نيروي انساني و تجهيزات لازم مراكز درماني تابعه بر اساس نظام سطح بندي خدمات درماني .

12-ارزشيابي عملكرد روسا و مديران مراكز درماني تابعه و روسا و معاونين شبكه هاي بهداشت درمان.

13-پيگيري مسائل و مشكلات درماني در منطقه و بررسي راه حلهاي مناسب جهت رفع آنها و انعكاس مراتب به وزارت متبوع.

14-شركت در سمينارهاي علمي و كاربردي جهت كسب آخرين دستاوردها در خصوص نحوه اداره مراكز درماني براي افزايش بهره وري آنان

15-برنامه ريزي و تشكيل جلسات آموزشي براي كارشناسان واحدهاي تابعه و اجراي دوره هاي بازآموزي براي كاركنان مراكز درماني تابعه

16-تهيه برنامه هاي آموزشي لازم در زمينه رعايت سطوح ارجاع و موارد مرتبط از طريق رسانه هاي جمعي و تهيه مقالات و بروشورها براي افزايش آگاهي آحاد جامعه.

17-سرپرستي و نظارت بر فعاليت واحدهاي تابعه ستادي و ارزشيابي عملكرد روساي آنان

18-برنامه ريزي لازم براي ارائه خدمات شايسته به ارباب رجوع توسط واحدهاي تابعه.

19-ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم با كليه سازمانها و ادارات مرتبط با امر درمان در راستاي سياستهاي دانشگاه.

20-انجام يا مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلا مت در رشته شغلي مربوطه كه به تاييد مراجع ذيربط رسيده باشد.

21-شركت فعال در دوره هاي كارآموز ي،مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.

22-انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.


تاریخ به روز رسانی:
1397/03/09
تعداد بازدید:
1755
Powered by DorsaPortal