۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
اداره مامايي

اداره مامايي:

نام و نام خانوادگي: مهرناز بامري

مدرك تحصيلي :  كارشناس مامايي

سمت:  مسئول اداره ماماييرسالت :

اداره  مامايي به عنوان يكي از اداره هاي زير مجموعه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي  ايرانشهر با هدف ارتقاي سطح سلامت مادران و نوزادان وكاهش مرگ ومير مادران ونوزادان  شروع به فعاليت نموده است.  

 

اهم وظايف كارشناسان اداره مامايي:

 
 • اجراي برنامه عملياتي ساليانه ارسالي از اداره مامايي وزارت متبوع
 • اجراي دستورالعمل هاي ترويج زايمان طبيعي
 • برگزاري كميته هاي دانشگاهي ترويج زايمان طبيعي به صورت فصلي
 • نظارت بر ثبت زايمانهاي انجام شده در سامانه ايمان
 • جمع بندي آمار موارد زايمان طبيعي و سزارين از بيمارستانهاي تحت پوشش ، تحليل آمارها و ارائه بازخورد
 • برنامه ريزي و نظارت به منظور ارتقاء كمي و كيفي ارائه خدمات در بلوك زايماني مراكز درماني تابعه
 • بازديد از بلوك زايمانهاي بيمارستانها و تهيه گزارش بازديد و ارائه پيشنهاد در خصوص رفع نواقص موجود
 • تعيين اولويت هاي استخدامي در سطوح محيطي و ستادي دانشگاه و  مشاركت در توزيع و تقسيم و اعزام نيروي انساني مامايي  ( اعم از استخدامي و طرحي و قراردادي و...) در مراكز آموزشي درماني تابعه دانشگاه
 • بررسي و پيگيري شكايات مرتبط(پرسنل مامايي و ساير مراجعه كنندگان) و برنامه ريزي جهت اصلاح فرايندها
 • نيازسنجي آموزش و برنامه ريزي و مشاركت جهت برگزاري كنفرانسها،كارگاهاي آموزشي،همايشهاي علمي-فرهنگي مرتبط و نظارت بر اجراي دوره ها به منظور توانمندسازي ماماها جهت ارتقاي كيفيت ارائه خدمات از طريق آموزش ضمن خدمت
 • بررسي و نظارت بر وضعيت دفاتر كار مامايي تحت پوشش دانشگاه
 • برگزاري مراسم روز جهاني ماما
      مادران 
 
        اجراي برنامه عملياتي ساليانه ارسالي از اداره مادران وزارت متبوع
 • پيگيري اجراي برنامه بيمارستان دوستدار مادر در مراكز تحت پوشش تابعه دانشگاه
 • اجراي برنامه مادران near miss
 • پيگيري مادران پرخطردر مراكز تابعه و انجام مداخلات لازم در ارجاع آنها
 • اجراي نظام كشوري مراقبت از مرگ مادر
 • اجراي برنامه حمايت از زوجين نابارور و تجهيز مراكز تحت پوشش و ارزيابي مراكزنوزادان
         نوزادان 
 
 • اجراي برنامه عملياتي ساليانه ارسالي از اداره نوزادان وزارت متبوع
 •  برگزاري كميته دانشگاهي سلامت نوزادان
 • نظارت و بازديد از بخش نوزادان و NICU كليه مراكز تابعه دانشگاه
 • نظارت بر ثبت اطلاعات نوزادان بستري در بخش NICU در سامانه مراقبت تخصصي نوزادان
 • اجراي برنامه سطح بندي خدمات مادر و نوزاد در سطح دانشگاه
 • اجراي برنامه احياي نوزادان در سطح دانشگاه
 • برنامه ريزي و مشاركت جهت برگزاري كارگاهاي آموزشي سلامت نوزادان
 • اجراي برنامه نوزاد سالم در سطح دانشگاه 

                 كودكان

  • اجراي برنامه عملياتي ساليانه ارسالي از اداره كودكان وزارت متبوع
  • برنامه ريزي و نظارت به منظور ارتقاء كمي و كيفي ارائه خدمات در بخش اطفال و اورژانس
  • پايش بيمارستان هاي دوستدار كودك
  • اجراي برنامه نظام مراقبت مرگ كودكان 59-1ماهه در دانشگاه
  • برگزاري كميته دانشگاهي نظام مراقبت مرگ كودكان 59-1ماهه
  • اجراي برنامه نظام مراقبت مرگ نوجوانان

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/09
تعداد بازدید:
623
Powered by DorsaPortal