۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
مديريت نظارت و اعتباربخشي امور درمان

مديريت نظارت و اعتباربخشي امور درمان

نام و نام خانوادگي:  مينا احمدي احمدوندي

سمت : سرپرست مديريت  نظارت و اعتباربخشي امور درمان

كارشناسان 

شرح وظايف حوزه مديريت و اعتباربخشي امور درمان  :

1 -  نظارت بر حسن اجراي برنامه عملياتي تدوين شده اداره نظارت و ارزشيابي توسط كارشناسان اداره نظارت و ارزيابي و ارائه گزارش هاي عملكرد

2-  تعامل و هماهنگي با ساير سازمان ها و ادارات در خصوص ارتقاء و هم افزايي نظارت هاي موجود

3- كسب و اجراي خط مشي و دستورالعمل هاي ارسالي از وزارت بهداشت و درمان و مقامات مافوق

4-  پايش وضعيت عملكرد پرسنلي اداره در حيطه هاي نظارتي

5- برگزاري كميسيون ماده20 صدورپروانه ها

6- مديريت نظارت بر امور درماني بيمارستاني و مراكز خصوصي

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/02
تعداد بازدید:
2384
Powered by DorsaPortal